Tribodiagnostika - analýzy priemyselných olejov

Fyzikálno-chemické analýzy a merania priemyselných olejov a kvapalín
ECOFIL® štandardne ponúka zákazníkom fyzikálno-chemické analýzy priemyselných olejov a kvapalín.
Z odobraných vzoriek priemyselných olejov a kvapalín v laboratóriu posudzujeme ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Fyzikálno-chemické analýzy sa vykonávajú autorizovaní tribotechnici na certifikovaných a kalibrovaných zariadeniach spoločnosti Spectro Scientific, USA a Diram CZ.
zatiadenia
Sluzby

1. Obsah mechanických nečistôt

Podľa ASTM D7596 - štandardná analyzačná metóda pre automatické počítanie častíc, triedenie častíc a tvarov častíc pomocou integrovaného testeru s priamym zobrazovaním

 • stanovenie počtu častíc
 • pre všetky častice od 1 μm do 100 μm
 • najvyšší počet častíc až do 10 000 000 častíc/ml s náhodnou chybou <2%
 • rozsah viskozity kvapalín ISO15 až ISO320 (neriedený)
 • triedy čistoty podľa noriem ISO 4406, NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, SAE AS 4059, GOST 17216, ASTM D6786

Automatická klasifikácia tvaru častíc

 • automaticky klasifikujte častice väčšie ako 20 μm
 • 7 tried tvaru častíc - abrazívne častice, častice z klzného opotrebenia, častice z kavitačného opotrebenia, nekovové, vodné kvapky, vzduchové bubliny, vlákna.

Determination of contamination trends

 • Stanovenie trendov kontaminácie

Obsah chemických prvkov v mazivách - (podľa normy ASTM-D6595) a chladiacich kvapalinách pomocou emisného spektrometra RDE-OES (Rotating Disc Electrode Optical Emission Spectrometer)

 • meriame a kvantifikujeme základné chemické prvky obsiahnuté v časticiach opotrebenia a aditíva v mazivách
 • meriame 26 chemických prvkov (ppm, mg/kg): Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn, H, C
 • stanovujeme kontaminácie chemickými látkami
 • posudzujeme kondíciu a stav aditív v mazivách

3. IČ spektrum, meriame infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou FTIR
(podľa normy ASTM D7889) kľúčové parametre stavu mazív, vrátane:

 • TAN - celkové číslo kyslosti
 • TBN - celkové číslo alkality
 • oxidáciu
 • nitráciu
 • sulfatáciu
 • sadze
 • kontamináciu vodou, glykolom, nemrznúcimi kvapalinami, inými mazivami, atď.

Kinematická viskozita, meranie podľa normy ASTM D8092 a mechanicky

 • pri 40°C
 • pri 100°C

5. MPC Test ΔE na mäkké kaly (úsady), meriame a posudzujeme podľa normy ASTM D7843 - ukážka

6. Obsah vody (mg/kg) - stanovujeme coloumetricky (Karl Fischer)

7. TAN (Total Acid Number) - celkové číslo kyslosti (mg KOH/g) – stanovujeme Coulometrom KOH

8. Farba - stanovujeme Colorimetrom (stupnica podľa normy ISO 2049)

9. Medzipovrchové napätie - izolačných transformátorových olejov ( mN/m )

10. Hustota olejov pri 20°C - metódou otvoreného téglika podľa Clevelanda

K vyhodnoteniu InfraČerveného spektra je potrebná vzorka objemu 100ml oleja. Pri prvom vyhodnotení IČ spektra je potrebná aj vzorka nového oleja objemu 100ml pre jednorazové vytvorenie štandardu. Na kompletný rozbor oleja je potrebná vzorka objemu 250ml oleja. Vzorku oleja je potrebné odobrať do čistej, neznečistenej nádoby predpísaným spôsobom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Vzorku oleja si môže odobrať zákazník (predpísaným spôsobom, ktorý zaručí objektívnu čistotu vzorky) alebo vzorku odoberú naši tribotechnici priamo u zákazníka.

Súčasťou analýzy a meraní mazív je výstupný protokol s vyhodnotením a odporúčaním. ukážka po kliku zašlem Všetky analýzy a merania sú vykonávané certifikovanými tribotechnikmi – CTD. Pre vykonávanie analýzy mazív a kvapalín v teréne, odporúčame našu analyzačnú sadu.

Analysis kit
Aditives graph
IR spectrum graph
Soft sludges standard
Cleanliness class measuring