Regenerácia a filtrácia transformátorových olejov

Elektroizolačné (transformátorové) oleje sú kvapaliny, pri ktorých sú najdôležitejšie ich elektroizolačné vlastnosti a termo-oxidačná stabilita. Ak sa elektroizolačné oleje používajú ako izolačné a chladiace média transformátorov odporúčajú sa použiť kvapaliny o nízkej viskozite. Kvapaliny s nízkou viskozitou dobre vypĺňajú priestor zariadení a dostávajú sa do pórov tuhých izolantov. Elektroizolačné kvapaliny musia vykazovať dobrú tepelnú stabilitu svojich parametrov zabezpečujúcu spoľahlivú prevádzku transformátorov ako celku.
Elektroizolačné kvapaliny sa používajú ako náplne do kondenzátorov, kde slúži olej na impregnáciu papierového dielektrika alebo syntetickej fólie. Kondenzátorové oleje sú charakterizované hlavne veľkým vnútorným odporom, malým rozptylom hodnôt stratového činiteľa vplyvom teploty, dobrou oxidačnou stabilitou a väčšou schopnosťou pohlcovať plyny.
Sluzby

U spínacích prístrojov sa väčšinou používa transformátorový olej, ktorý okrem izolačného a chladiaceho média je zároveň aj zhášacím médiom. U týchto olejov sa kladie veľký dôraz predovšetkým na vysokú elektrickú pevnosť – prierazné napätie.

Kvapalné izolanty používané v elektrotechnike sú trojakého charakteru - oleje rastlinné, minerálne a syntetické izolačné kvapaliny.

Elektroizolačné (transformátorové) oleje počas prevádzky strácajú svoje pôvodné hodnoty. Deje sa tak v dôsledku kombinovaného účinku rôznych vplyvov, najmä teploty, pevných nečistôt, vody, kovových katalyzátorov a elektrického poľa. Pôsobením týchto vplyvov dochádza k tvorbe organických kyselín, aldehydov, ketónov, mydiel a k polymerizácii nenasýtených uhľovodíkov. Všetky tieto javy sú súhrnne označované ako starnutie transformátorového oleja. Prítomnosť organických kyselín v izolačnom oleji vedie k masívnemu rozkladu celulózy a oxidácii kovov. Produkty oxidácie zvyšujú TAN (číslo kyslosti), znižujú medzipovrchové napätie (IFT), spôsobujú vznik kalov a stratu dielektrických vlastností.

Ak má transformátorový olej plniť svoju funkciu čo najdlhšie, je potrebné s ním už od okamihu prvej manipulácie zaobchádzať veľmi opatrne a chrániť ho predovšetkým pred vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť jeho predčasné starnutie (nadmerný styk sa vzduchom, vysoká teplota, nečistoty). Produkty starnutia zhoršujú elektrické vlastnosti oleja a následne aj pevnej izolácie transformátorov.

Filtrovaním elektroizolačného oleja cez špeciálné filtračné vložky typu TRAFO a ECOTOWER TAN  je možné jeho vlastnosti výrazne zlepšiť resp. kompletne zregenerovať.

V prípade regenerácie je potrebné posúdiť stav oleja, najmä jeho prierazné napätie, obsah vody, TAN, stratový činiteľ, povrchové napätie, odpor, obsah inhibítorov a obsah DBDS.

 

Proces regenerácie.

Regenerácia elektroizolačného (transformátorového) oleja  prostredníctvom filtračných zariadení ECOFIL® zregeneruje elektroizolačné oleje do pôvodného stavu, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 60422  Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach ( Návod na kontrolu a údržbu). Elektroizolačný olej po regenerácii filtračnými zariadeniami  ECOFIL® vysoko prekračujú odporúčané minimálne medzné hodnoty podľa normy STN EN 60422. Regeneráciou filtračnými zariadeniami sa odstraňuje aj korozívna síra (DBDS), tzv. depolarizácia.

Regenerácia elektroizolačného oleja sa vykonáva na mieste prevádzky a vykonáva sa aj pri energetickom zariadení pod prúdom. Odporúčaná teplota regenerácie je min. 20oC. Spotreba ele. energie je nízka. Filtračné zariadenia ECOFIL®potrebujú k naplneniu malý objem oleja a preto regenerujú elektroizolačný olej už od objemu 20 litrov. Regenerácia sa vykonáva prietokom cez špeciálnu regeneračnú vložku ECOTOWER TAN, ktorá obsahuje absorbent a vinutú celulózu.Filtračné zariadenia ECOFIL®  v jednom prietoku integrujú proces filtrácie, sušenia, pomalého odplynenia, regeneráciu a doplnenie inhibítorov do zostarnutého oleja.Prúdením elektroizolačného oleja sa vykonáva  kontinuálny preplach a čistenie vnútra energetických zariadení  od pevných nečistôt, mäkkých kalov (úsad, sedimentov, živíc) a zbytkov  tepelno-oxidačného starnutia oleja. Po určitom čase dôjde k nasýteniu filtračnej vložky kontaminantami a už viac nedokáže regenerovať olej a preto je potrebné ju vymeniť. Proces regenerácie prebieha postupne v dlhšom časovom období. Proces regenerácie je bezpodmienečne nutné monitorovať prostredníctvom zariadenia NEURON® oms.

Časový priebeh regenerácie a filtrácie elektroizolačných olejov:

priebeh regenracie